ناسا رونمایی تورم گلخانه برای کشاورزی پایدار بر روی مریخ | Inhabitat

[ad_1]

۱ گروه از محققان از دانشگاه آریزونا در همکاری با ناسا دانشمندان ایجاد کرده گلخانه ای بادی نوآورانه برای کمک خوراک فضانوردان روی کره های دیگر هست. پروژه(طرح) گلخانه قمری/مریخ نمونه فضانوردان در ماموریت فضای عمیق دسترسی به غذای سالم و تازه طول سال اجازه می دهد.

 تورم گلخانه ای گلخانه قمری گلخانه مریخ ناسا دانشگاه آریزونا، کشاورزی و مواد غذایی در فضا و فضانوردان و تحقیقات فضایی و اکتشافات فضایی، مریخ، ماه

گلخانه ساخته شده از مواد تورم و توابع به لقب حلقه بسته در حال رشد یکپارچه با پشتیبانی از زندگی فضانورد. دی اکسید کربن منتشر شده به وسیله فضانوردان برای حمایت از گیاهان هست که آن را تبدیل به اکسیژن در حالی که همچنین عرضه ۱ منبع غذایی استفاده می شود.

 تورم گلخانه قمری گلخانه ای گلخانه مریخ ناسا دانشگاه آریزونا، کشاورزی رشد مواد غذایی در فضا و فضانوردان و تحقیقات فضایی و اکتشافات فضایی، مریخ، ماه

آب برای رشد گیاهان را همراه آورده یا جمع در سایت بسته به اینکه آیا سایت بود یخ و یا آب مایع در این نزدیکی هست. سپس آب را اکسیژن و تزریق با نمک مواد مغذی به طور مداوم در سراسر منطقه ریشه گیاهان کاهش.

 تورم گلخانه، گلخانه ای ماه مریخ ناسا دانشگاه آریزونا گلخانه ای، کشاورزی، رشد مواد غذایی در فضا و فضانوردان و تحقیقات فضایی و اکتشافات فضایی، مریخ، ماه

تمامی مراحل طراحی(طرح ریزی) شده هست به منابع که در گیاهان پیروی می توانست دسترسی به بر روی زمین به منظور آنها را به شرایط مطلوب برای رشد. تحقیقات هنوز ادامه که گیاهان، دانه، تعيين هست و سایر مواد مناسب برای استفاده در ماه یا مریخ هست.

مرتبط با: طرح تهمت به نوار بخش علوم زمین ناسا، ترویج ماموریت به مریخ

 تورم گلخانه، گلخانه ای ماه مریخ ناسا دانشگاه آریزونا گلخانه ای، کشاورزی، کشت غذا در فضای فضانوردان تحقیقات فضایی اکتشافات فضایی، مریخ، ماه

گیاهان نیاز به محافظت از پرتو سخت فضا در سیاره بدون جو زمین حفاظتی ، بنابراین گلخانه احتمال را زیر زمین برای حفاظت خاک سپرده و گیاهان نور پردازی به جای نور خورشید طبیعی سوخت می شود. دانشمندان نمی تواند موفقیت هر دو با نور چراغ و تمرکز، نور هست که استفاده از فیبر نوری بسته نرم افزاری کانال طبیعی نور آفتاب از خارج را داشته اند.

 تورم گلخانه قمری گلخانه ای گلخانه مریخ ناسا دانشگاه آریزونا، کشاورزی رشد مواد غذایی در فضا و فضانوردان و تحقیقات فضایی و اکتشافات فضایی، مریخ، ماه

در حالی که آزمایش های فعلی با گلخانه ای بر روی زمین در حال وقوع، فضانوردان در ایستگاه فضایی بین المللی با چالش های عملی از غذا در فضای رو به رشد تجربه شده اند. سیستم رشد گیاه گیاهی ناسا اولین آزمایش رشد مواد غذایی تازه آمریکا در ایستگاه در سال ۲۰۱۴ بود.

 تورم گلخانه، گلخانه ای ماه مریخ ناسا دانشگاه آریزونا گلخانه ای، کشاورزی، رشد مواد غذایی در فضا و فضانوردان و تحقیقات فضایی و اکتشافات فضایی، مریخ، ماه

+ نمونه گلخانه قمری

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید